مواد شیمیایی برای ترمیم آب های صنعتی و آماده سازی دستگاههای مربوطه

در این زمینه محصولات زیر عرضه میشود:
• رسوب زداها به صورت پودر و مایع
• سختی گیر و اکسیژن گیر آب
• مواد تنظیم کننده pH فاز مایع و بخار آب جهت جلوگیری از خورندگی
• مواد برای تنظیم آب برجهای خنک کننده مانند ضدجلبک ، ضدخورندگی و سختی گیر
• مواد جهت جلوگیری از رسوب و تولید کف در دستگاههای آب شیرین کن